เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี , Song Phi Nong Subdistrict Municipality

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

เกี่ยวกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

เนื่องจากประชาชนในตำบลสองพี่น้อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ พริกไทย ซึ่งนับว่าเป็นรายได้หลัก ของคนในพื้นที่และจังหวัด และตำบลสองพี่น้องมีถนนสายสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของประเทศตัดผ่าน ซึ่งเอื้อต่อการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ตำบลสองพี่น้องจึงนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ควรจะพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้ การขนส่ง ผลผลิตเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย

  • เทศบาลตำบลสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ 33/9 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 12 องศาเหนือ 68 ลิปดา 71 ฟิลิปดา ลองจิจูด 101 องศาตะวันออก 99 ลิปดา 74 ฟิลิปดา.
  • เทศบาลตำบลสองพี่น้องมีเนื้อที่ทั้งตำบล 74.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน 46,312.5 ไร่.
  • เทศบาลตำบลสองพี่น้องมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางส่วน เหมาะแก่การปลูกผลไม้จำพวก ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง แก้วมังกร และมีถนนสายสุขุมวิทตัดผ่านตำบลเพื่อไปสู่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด.
  • จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1-17.
  • อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเทศบาลตำบลสองพี่น้อง คือการทำเกษตรกรรมส่วนมากจะเป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด พริกไทย สละ แก้วมังกร และสวนยางพารา.