แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

     เนื่องจากประชาชนในตำบลสองพี่น้อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ พริกไทย ซึ่งนับว่าเป็นรายได้หลัก
ของคนในพื้นที่และจังหวัด และตำบลสองพี่น้องมีถนนสายสุขุมวิท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของประเทศตัดผ่าน ซึ่งเอื้อต่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ตำบลสองพี่น้องจึงนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ควรจะพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้
การขนส่ง ผลผลิตเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาในด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ 33/9 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากอำเภอท่าใหม่
8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 12 องศาเหนือ 68 ลิปดา 71 ฟิลิปดา ลองจิจูด 101 องศาตะวันออก
99 ลิปดา 74 ฟิลิปดา โดยมีอาณาเขตดังนี้

     1. ทิศเหนือ ติดต่อตำบล เขาบายศรี,ทุ่งเบญจา
     2. ทิศตะวันออก ติดต่อตำบล เขาบายศรี
     3. ทิศตะวันตก ติดต่อตำบล ทุ่งเบญจา,วังโตนด
     4. ทิศใต้ ติดต่อตำบล เขาบายศรี,ท่าใหม่,โขมง

1.2 เนื้อที่

     เทศบาลตำบลสองพี่น้องมีเนื้อที่ทั้งตำบล 74.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน 46,312.5 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ

      เทศบาลตำบลสองพี่น้องมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเป็นบางส่วน เหมาะแก่การปลูกผลไม้จำพวก ทุเรียน เงาะ
มังคุด ลางสาด ลองกอง แก้วมังกร และมีถนนสายสุขุมวิทตัดผ่านตำบลเพื่อไปสู่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน

      - จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1-17

1.6  จำนวนครัวเรือนและประชากร

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

รวม

บ้านสิ้ว
บ้านแพร่งขาหยั่ง
บ้านแถว
บ้านเขาน้อย
บ้านสามผาน
บ้านชำมะปริง
บ้านหนองป่าหมาก
บ้านหนองตาลิ่น
บ้านวังด้วน
บ้านหนองหงษ์
บ้านหนองเสม็ด
บ้านชำปลาไหล
บ้านวังเวียน
บ้านหนองหงส์
บ้านไทรนอง
บ้านห้วยสะบ้า
บ้านแพร่งขาหยั่งพัฒนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

279
278
189
47
169
81
76
181
64
40
44
190
108
50
185
109
369

381
406
220
65
169
159
124
240
105
74
80
267
199
121
280
223
451

418
415
257
88
220
153
142
326
106
65
76
299
184
141
298
215
448

799
821
477
153
389
312
266
566
211
139
156
566
383
262
578
438
899

รวม

17

2,459

3,564

3,851

7,415

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ เดือน เมษายน 2556

หมายเหตุ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 100.07 คน/ตารางกิโลเมตร ( ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2556 )

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

      อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเทศบาลตำบลสองพี่น้อง คือการทำเกษตรกรรมส่วนมากจะเป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด พริกไทย สละ แก้วมังกร และสวนยางพารา เป็นต้น

ตารางแสดงอาชีพของราษฎรในตำบลสองพี่น้อง

อาชีพ

จำนวนเพศชาย (คน)

จำนวนเพศหญิง (คน)

จำนวนรวม (คน)

ทำนา

3

2

5

ทำไร่

4

2

6

ทำสวน

1,244

1,295

2,539

ประมง

1

1

2

ปศุสัตว์

0

0

0

รับราชการ

91

140

231

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1

2

3

พนักงานบริษัท

20

25

45

รับจ้างทั่วไป

454

425

879

ค้าขาย

83

156

239

ธุรกิจส่วนตัว

49

27

76

อาชีพอื่น (นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว)

96

188

284

กำลังศึกษา

538

560

1,098

ไม่มีอาชีพ

103

121

224

รวม

2,687

2,944

5,631

ที่มา : การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) ปี 2556 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน