แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลกิจการสภา
วันที่ :: 20/9/2561
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 20/7/2560
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ,๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ และ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 20/4/2560
หัวข้อ ::  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 23/2/2560
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 23/2/2560
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 20/5/2559
หัวข้อ ::  ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปพ พ.ศ.๒๕๕๙

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 23/2/2559
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 23/2/2559
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 20/1/2559
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 25/12/2558
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 24/2/2558
หัวข้อ ::  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมั

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 19/8/2558
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว

ด้วยจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 22/7/2558
หัวข้อ ::  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 25/5/2558
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 10/2/2558
หัวข้อ ::  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 23/1/2558
หัวข้อ ::  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕8
- - - - - - - - - - - - - - - - -

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 18/12/2557
หัวข้อ ::  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 25/11/2557
หัวข้อ ::  ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศง2557
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7
- - - - - - - - - - - - - - - - -
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 22/9/2557
หัวข้อ ::  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 29/8/2557
หัวข้อ ::  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 22/8/2557
หัวข้อ ::  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 15/8/2557
หัวข้อ ::  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
ที่ สภาฯ / ว 39 สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 30/7/2557
หัวข้อ ::  ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมันที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7
- - - - - - - - - - - - - - - - -
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระรา

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 30/6/2557
หัวข้อ ::  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 19/6/2557
หัวข้อ ::  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 13/6/2557
หัวข้อ ::  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
ที่ สภาฯ / ว 26 สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 22/5/2557
หัวข้อ ::  ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๕7
- - - - - - - - - - - - - - - - -
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระรา

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 18/4/2557
หัวข้อ ::  บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 4/4/2557
หัวข้อ ::  บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ :: 13/2/2557
หัวข้อ ::  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 32 แถว : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>