แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 13/8/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 24/7/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  แข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาเยาวชน" ประชาชน อำเภอท่าใหม่ ประจำปี 2562
แข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬาเยาวชน" ประชาชน อำเภอท่าใหม่ ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 31/10/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  สรูปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2561 (สขร.1)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 24/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จะดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/5/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง คณะผู้บริการ ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมาชิกสภา คณะข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/11/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง โดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชน และภาคราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/3/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมประกาศเจตนรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  สัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้สัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 10 เมษายน 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 1/1/2513
หัวข้อกิจกรรม ::  สองพี่น้อง Bike คลายหนาว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/12/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องนำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองพี่น้อง ประกาศสัตยาบันร่วมต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนท่าใ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง ขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 23/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กหรือเยาวชนตำบลสองพี่น้อง
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 21/11/2560
หัวข้อกิจกรรม ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 24/10/2560
หัวข้อกิจกรรม ::  กิจกรรม เลข ๙ บริเวณถนนสุขุมวิท

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 23/2/2560
หัวข้อกิจกรรม ::  ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2560
การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
:: 7/6/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพค่ายเยาวชนไทย ในการดำเนินงาน to be number1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 3/8/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  กิจกรรมปล่อยปลา
คณะข้าราชการเทศบาลตำบลสองพี่น้องร่วมกับชาวบ้านหมู่7บ้านหนองป่าหมากปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 20/5/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี
โครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินี
ณ บ่อขยะหมู่11 ต.สองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 7/8/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  กิจกรรมปลูกป่า
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องนำทีมพนักงานร่วมปลูกป่า
7 สิงหาคม 2556

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งหมด 24 แถว : 1 หน้า : 1