แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

ปลัดเทศบาล /รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง

นายประมล สุขปิติ
ปลัดเทศบาล

นายวรกิจ กิจประจง
รองปลัดเทศบาล

 

นางปาริชาติ ทองคำเจริญ
นักพัฒนาชุมชน 7
รก. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวธัญรัศมื์ ช่อทอง
ผอ. กองคลัง

นายพงศธวัธ ใจอารีย์
หัวหน้ากองช่าง

นายมงคล พวงบุญชู
หัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร

นายฉัตรชัย หอมเกษร
นักวิชาการศึกษา 5
รก.หัวหน้ากองการศึกษาฯ

น.ต.หญิงสมศิริ บำรุงชีพ
หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ