แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

สำนักปลัดเทศบาล

นางปาริชาติ ทองคำเจริญ
นักพัฒนาชุมชน 7 ว
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

ข้าราชการ

นางนุชนภา ทองงามขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว

น.ส.จารนัย หงษ์ศิริ
บุคลากร 6วจุฑามาศ นาขวัญ
นักพัฒนาชุมชน4

น.ส.สายชลชนะสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ 5

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง

นางสุวิมล บำรุงชีพ
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

นายเจตต์ โภคพิบูลย์
พนักงานขับรถยนต์

 

นางจริญญา ชูสิทธิ์
คนงานทั่วไป(ภารโรง)

 

 

 

 

นายอำพันธ์ สอนบุญชู
ผช.จนท.ป้องกันฯ

นายณรงค์เดช พฤกษาโรจน์
ผช.จนท.ป้องกันฯ

นายพรเทพ รื่นเรื่อง
ผช.จนท.ป้องกันฯ