แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

กองคลัง

น.ส.ธัญรัศมิ์ ช่อทอง
(นักบริหารงานคลัง 7)
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.รุ่งอรุณ พฤษาโรจน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

น.ส.วัชรี บัลลังก์
เจ้าพนักงานพัสดุ 5

น.ส.ทิพวรรณ กระพลอย
เจ้าพนักงานธุรการ 4

น.ส.พัชรกันย์ นรเศรษฐภัทร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4

น.ส.อังคณา พูลกสิ
คนงานทั่วไป(ช่วยงานส่วนการคลัง)