แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายฉัตรชัย หอมเกษร
(นักวิชาการศึกษา 5)
รักษาการ หัวหน้ากองการศึกษาฯ


นายสุเมธ นักธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางรุ่งทิพย์ มีพร้อม
ครู ผู้ดูแลเด็ก

 

น.ส.ปภาวดี ไหมทอง
คนงานทั่วไป