แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   

คณะผู้บริหาร

มานะ วิเวโก
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง

การุณ พลอยวิจิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง

ธีระยุทธ ชนะสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง

สุพรรค์ สุขสมบูรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง

สุนันท์ โยธานันท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง