แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี
โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

ประกวดราคา
     - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 หนองเสม็ด
     23/11/2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
     - ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3
     17/4/2561 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
     - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3
     27/3/2561 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายสุขุมวิท-บ้านแถว หมู่ที่3 เป็นช่วง จำนวน 6 ช่วง
     - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
     15/3/2560
โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังเวียน-ชำมะปริง หมู่ที่ 6,11,13 ตำบลสองพี่น้อง โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นช่วง ๆ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,854.00 เมตร ห
     - (e-Auction)โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง)
     23/1/2557 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๙ แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คัน

สอบราคา
     - โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย หมูที่ 11 หนองเสม็ด ตำบลสองพี่น้อง
     23/11/2561 โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินการจัดการฝังกลบสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยหรืออื่นๆตามความจำเป็น ณ บริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ที่ 11 ตำบลสองพี่น้อง
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามผาน-รางใน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง
     3/10/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามผาน-รางใน หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้า
     - โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง
     6/8/2561 โครงการปรับปรุงถนนสายหนองหงส์-ห้วงคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสองพี่น้อง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงก
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายสุขุมวิท-เขาดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง
     24/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสุขุมวิท-เขาดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชำปลาไหล ซอย 3 หมูที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง
     24/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายชำปลาไหล ซอย 3 หมู่ที่ 12 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่ง ซอย 2 เชื่อมแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง
     18/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่ง ซอย 2 เชื่อมแพร่งขาหยั่ง ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัม
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง
     17/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตลิ่งทอง-คลองแจ่ม ซอย 1 หมู่ที่ 16 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
     - โครงการปรับปรุงถนนสายไทรนอง ซอย 5 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง
     5/7/2561 โครงการปรับปรุงถนนสายไทรนอง ซอย 5 หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง
     5/7/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแพร่งขาหยั่งพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 17 ตำบลสองพี่น้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้า
     - ปรุบปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     4/4/2561 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง โดยการเปลี่ยนแผ่นหลังคาสำนักงาน ทำหลังคาคลุมห้องน้ำ ทำหลังคาคลุมโถงบันได เปลี่ยนหลังคากันสาด และงานปรับปรุงห้องสำนักปลัด แ

สรุปผลการสอบราคา

กิจการสภา
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     20/9/2561 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     20/7/2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ,๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ และ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวง
     - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
     20/4/2560 ขอเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     23/2/2560 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
     23/2/2560 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ
     - ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     20/5/2559 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปพ พ.ศ.๒๕๕๙
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     23/2/2559 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2560
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     23/2/2559 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว
     - ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     20/1/2559 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
     - ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
     25/12/2558 เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลมีมติรับรองแล้ว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/3/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/1/2513
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/3/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่​ 24​ มีนาคม​ 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 12/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 13/2/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/1/2562
หัวข้อข่าว ::  Application "กฎหมาย ป.ป.ช."
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ป.ป.ช. เกี่ยวกับการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 15/1/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฯ
ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ ร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 26/12/2561
หัวข้อข่าว ::  สองพี่น้อง Bike คลายหนาว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 24/12/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/12/2561
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 74 ก วันที่ 21 กันยายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 1/1/2513
หัวข้อกิจกรรม ::  สองพี่น้อง Bike คลายหนาว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/12/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องนำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสองพี่น้อง ประกาศสัตยาบันร่วมต่อต้านคอรัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนท่าใ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดดำเนินการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง ขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 23/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/7/2561
หัวข้อกิจกรรม ::  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กหรือเยาวชนตำบลสองพี่น้อง
กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 21/11/2560
หัวข้อกิจกรรม ::  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 24/10/2560
หัวข้อกิจกรรม ::  กิจกรรม เลข ๙ บริเวณถนนสุขุมวิท

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 23/2/2560
หัวข้อกิจกรรม ::  ประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2560
การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 30/11/2558
หัวข้อกิจกรรม ::  พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมประชาคมอำเภอท่าใหม่ 30พ.ย.58
นายมานะวิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมประชาคมอำเภอท่าใหม่ 30พ.ย.-2ธ.ค.58

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
:: 7/6/2556
หัวข้อกิจกรรม ::  อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพค่ายเยาวชนไทย ในการดำเนินงาน to be number1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม