แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

    1.  สร้าง  บูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า

    2.  บริการด้านประปา

    3.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

    4.  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                      

    5.  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

    6.  ป้องกัน  รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

    7.  ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

    8.  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

    9.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

    10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

    11. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

    12. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

    13. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    14. ส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

    15. ปรับปรุงและพัฒนารายได้

    16. ปรับปรุงทะเบียนและเอกสาร

     17. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

     18. ส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ