แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

 

                   เทศบาล เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีนายกเทศมนตรีควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล

                   ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง  ภายใต้การบริหารงานของกระผมจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่เทศบาล จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิรูปในทุกมิติ ภายใต้แนวคิดที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานข้อมูลที่เข้าใจปัญหาต่างๆในท้องถิ่น  และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ จึงขอแถลง
นโยบาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาล   ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1    ปรับปรุง พัฒนา และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ในการสัญจรไปมาของประชาชน  และเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร


     1.2    อนุรักษ์และบำรุงรักษาแหล่งน้ำทางธรรมชาติ  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภค
บริโภคของประชาชน และเพียงพอต่อการทำการเกษตร


     1.3    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจุดที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มี
แสงสว่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


     1.4    สนับสนุนให้มีอาสาจราจรในทุกๆชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่รวดเร็วและครอบคลุม

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     2.1    ด้านการศึกษา

     - เสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลให้เท่าเทียมโรงเรียนในจังหวัด

     - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสองพี่น้อง  ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

     2.2    ด้านวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา

     - สนับสนุนให้มีการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

     - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและส่งเสริมให้มีชมรมกีฬาตำบลสองพี่น้อง เพื่อพัฒนานักกีฬาตำบลสองพี่น้องสู่ความเป็นเลิศ

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     3.1    ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน

     - สนับสนุนให้มีการสัมมนาพัฒนากลุ่มอาชีพแต่ละอาชีพอย่างต่อเนื่อง

     3.2    ส่งเสริมการเกษตร

     - ส่งเสริมและมีการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจัดให้มีงบประมาณสำรองแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย

     - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฉุกเฉิน (เร่งด่วน) เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร  และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่รับซื้อผลผลิต ลดปัญหาความแออัดและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร

     - ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (อบจ.) ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเข้าแก้ไขสถานการณ์
ภัยแล้งอย่างทันท่วงที

4.   นโยบายด้านสังคม

     4.1    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ให้ความรู้ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อสม.และอื่นๆ ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาอาชีพ ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการดำรงชีวิต เช่นกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

     4.2    ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกความรักสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและยั่งยืน

     4.3    สนับสนุนให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจคัดกรองป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

     4.4    สนับสนุน อปพร.ให้ออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจพื้นที่เสี่ยง พร้อมจัดให้มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยประจำตำบล เพื่อบริการประชาชนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชีวิตและทรัพย์สิน

5.   นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5.1    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา

     5.2    จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์  ในการดูแลรักษาความสะอาด  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน รวมทั้งดูแลรักษากำจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง แม่น้ำ ลำคลองและบริเวณที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

6.   นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

     6.1    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

     6.2    เป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้มีทิศทางการทำงานและการบริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อความสอดคล้องในการพัฒนา

     6.3    พัฒนาหน่วยงานแบบ    ONE STOP SERVICE     ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานครบวงจรที่จุดเดียว
ภายในเวลาที่กำหนด

7.   นโยบายด้านอื่นๆ

      ตามที่ทางราชการมอบหมาย หรือการดำเนินการอื่นๆที่จะสามารถพัฒนาตำบลสองพี่น้อง หรือแก้ไขปัญหาต่างให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลสองพี่น้องได้ตามระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่ได้ให้อำนาจไว้  รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาตำบลสองพี่น้องให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น