แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 13/11/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/10/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/11/2562
หัวข้อข่าว ::  การเผยแพร่ข้อมูข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนสนระดับพื้นที่
สามารถดาวโหลด ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ที่ www.pr.moi.go.th "การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน"

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/10/2562
หัวข้อข่าว ::  ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 11/11/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์การประหยัดน้ำ
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านใช้น้ำอย่างประหยัด

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 30/10/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 11/10/2562
หัวข้อข่าว ::  ข้อมูลข่าวสาร
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 11/10/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/9/2562
หัวข้อข่าว ::  สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/9/2562
หัวข้อข่าว ::  เกียรติบัตรเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้องได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 29/8/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑืชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/8/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 21/8/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 5/7/2562
หัวข้อข่าว ::  รับสมัครบุคคลากรทั่วไป
รับสมัครบุคคลากรทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 22/7/2562
หัวข้อข่าว ::  กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 12/6/2562
หัวข้อข่าว ::  พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/6/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 28/9/2561
หัวข้อข่าว ::  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 28/5/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ ประมาณ 2562
โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายสุขุมวิท-สามผาน 2 หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/6/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลคะแนนประเมิน ประจำปี ๒๕๖๑

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  มาตรการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 30/4/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/4/2562
หัวข้อข่าว ::  แผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 15/4/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้องให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 5/3/2562
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓(ฉบับปรับปรุง)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/1/2562
หัวข้อข่าว ::  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลัก 12 ประการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562
ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 146 แถว : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>