แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 29/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาหและการเลือกสรรเป็นนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 15/11/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/8/2560
หัวข้อข่าว ::  เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/10/2561
หัวข้อข่าว ::  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/10/2561
หัวข้อข่าว :: 
แผนการดำเนินงานประจำปี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/10/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตารางสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/11/2561
หัวข้อข่าว ::  โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนราชการต่างๆในเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/10/2560
หัวข้อข่าว ::  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ขอให้บุคลากรในองค์กรที่มีอายุงานเกินกว่า 1 ปีร่วมทำแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมทำแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and transparency Assessment:I

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/9/2561
หัวข้อข่าว ::  มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/12/2560
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีควา

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/10/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
:: 6/11/2561
หัวข้อข่าว ::  การจัดเวทีประชาพิจารณ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 30/10/2560
หัวข้อข่าว ::  คำสั่งเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/10/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 2/10/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (๓ รูปแบบ)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 31/8/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/7/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561และรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/7/2560
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
ประชาชนร่วมใจต้านภัยทุจริต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/7/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนภูมิ
แผนภูมิการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/7/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนผัง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/5/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผล รอบ ๖ เดือน
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเจตนารมณ์ " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด "
ประกาศเจตนารมณ์ " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด " เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/5/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/12/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 101 แถว : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>