แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  มาตรการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 30/4/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/4/2562
หัวข้อข่าว ::  แผนดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 15/4/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้องให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 5/3/2562
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓(ฉบับปรับปรุง)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/1/2562
หัวข้อข่าว ::  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลัก 12 ประการ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562
ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/6/2562
หัวข้อข่าว ::  Facebook เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน/ร้องเรียน ร้องทุกข์ และอื่นๆ ทางระบบ Facebook

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/6/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มืออำนวยความสะดวก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/10/2560
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่องข้อกำหนดในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 6/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่องข้อกำหนดในการลาป่วยของพนักงานเทศบาล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 5/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/6/2562
หัวข้อข่าว ::  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกตำแหน่งให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เเละทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบั

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/5/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/5/2562
หัวข้อข่าว ::  การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ใช้พลังงาน
ผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการบริการของผู้รับใบอนุญาต และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ผู้ใช้พลังงานมีสิทธิยื่นหนังสือร้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/5/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
กรมเจ้าท่าเปิดให้เจ้าของเรืองประมงที่มีทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือที่ระบุว่าขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอส ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจสอบเรือ ในวันที่ 15 พ.ค.62 ถึง วันที่ 31 ก.ค.62

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/5/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ต้านโกง
เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/5/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ฉบับ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/5/2562
หัวข้อข่าว ::  การประเมิน ITA 2562 ของผู้มารับบริการหรือมีส่วนได้เสียกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/5/2562
หัวข้อข่าว ::  การประเมิน ITA 2562
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/4/2562
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุเจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุเจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 156 แถว : 6 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>