แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องมีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ โปร่งใสและยุติธ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเทศบาลถือปฏิบัติ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบช่องทางและการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/4/2562
หัวข้อข่าว ::  สัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง และประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/3/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/3/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/1/2513
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/3/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่​ 24​ มีนาคม​ 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 12/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 13/2/2562
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/1/2562
หัวข้อข่าว ::  Application "กฎหมาย ป.ป.ช."
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ป.ป.ช. เกี่ยวกับการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 15/1/2562
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายฯ
ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ ร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 26/12/2561
หัวข้อข่าว ::  สองพี่น้อง Bike คลายหนาว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 24/12/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/12/2561
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 74 ก วันที่ 21 กันยายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/12/2561
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
กรมเจ้าท่าได้มีการออกอนุบัญญัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/12/2561
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์การทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562
ขอเชิญชวนผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลสองพี่น้อง ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2561 และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลส

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 29/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาหและการเลือกสรรเป็นนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 15/11/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/8/2560
หัวข้อข่าว ::  เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/10/2561
หัวข้อข่าว ::  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/10/2561
หัวข้อข่าว :: 
แผนการดำเนินงานประจำปี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 10/10/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
(รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตารางสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/11/2561
หัวข้อข่าว ::  โครงสร้างหน่วยงาน
ส่วนราชการต่างๆในเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/10/2560
หัวข้อข่าว ::  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
ขอให้บุคลากรในองค์กรที่มีอายุงานเกินกว่า 1 ปีร่วมทำแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมทำแบบประเมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and transparency Assessment:I

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 19/9/2561
หัวข้อข่าว ::  มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 156 แถว : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>