แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/11/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/12/2560
หัวข้อข่าว ::  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีควา

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 12/10/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
:: 6/11/2561
หัวข้อข่าว ::  การจัดเวทีประชาพิจารณ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 30/10/2560
หัวข้อข่าว ::  คำสั่งเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/10/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 31/8/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/7/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561และรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้ว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/7/2560
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
ประชาชนร่วมใจต้านภัยทุจริต

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/7/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนภูมิ
แผนภูมิการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/7/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนผัง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/5/2561
หัวข้อข่าว ::  รายงานผล รอบ ๖ เดือน
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเจตนารมณ์ " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด "
ประกาศเจตนารมณ์ " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด " เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 18/5/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/12/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต และ แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/10/2560
หัวข้อข่าว ::  แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 28/2/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 22/2/2561
หัวข้อข่าว ::  รายชื่อผูมีสิทธ์คัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผูมีสิทธ์คัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/2/2561
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 15/1/2561
หัวข้อข่าว ::  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเเละชมรมต่างๆ
กิจกรรม

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 22/12/2560
หัวข้อข่าว ::  การป้องกันเเละเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า
การป้องกันเเละเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า ในช่วงฤดูเเล้ง เเละมีลมเเรง เบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรือไฟป่าลุกลามได้

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 18/10/2560
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 26/9/2560
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 4

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 25/9/2560
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 3

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 5/9/2560
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 17/8/2560
หัวข้อข่าว ::  กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 9/10/2560
หัวข้อข่าว ::  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครฯ ด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 11–20 ตุลาคม2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/9/2560
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 27/7/2560
หัวข้อข่าว ::  จดหมายข่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 156 แถว : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ] Next>>