แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/7/2560
หัวข้อข่าว ::  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ,๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ และ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 25/7/2560
หัวข้อข่าว ::  แจ้งเตือนความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตือนการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ให้เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ในช่วง วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 12/7/2560
หัวข้อข่าว ::  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษดอกไม้จันทน์
กองการศึกษาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการประดิษดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/6/2560
หัวข้อข่าว ::  เตือนความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
ภาคตะวันออกรวมถึงชายฝั่ง ในช่วงวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 10-13 มิถุนายน 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองส่งเสริมการเกษตร
วันที่
:: 5/6/2560
หัวข้อข่าว ::  ขอเชิญร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขอเชิญร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินและชาวหนองป่าหมาก ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณริมสระหนองป่าหมาก หมู่ที่ 7 ต.สองพ

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/5/2560
หัวข้อข่าว ::  เตรียมพร้อมรับมือ - ป้องกันไฟป่า
มหันตภัยร้ายทำลายผืนป่า

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 27/4/2560
หัวข้อข่าว ::  ลด-หยุด-ภัย
ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 11/4/2560
หัวข้อข่าว ::  ประกาศอำเภอท่าใหม่
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 7/4/2560
หัวข้อข่าว ::  7 วันอันตรายเริ่ม 11-17 เมษายน 2560
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 31/3/2560
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/3/2560
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 28/2/2560
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 23/2/2560
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อสู้วิกฤตภัยแล้ง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองช่าง
วันที่
:: 29/11/2559
หัวข้อข่าว ::  hbkj
kjhh

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองช่าง
วันที่
:: 29/11/2559
หัวข้อข่าว ::  hbkj
kjhh

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 18/10/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศภาษีป้ายประจำปี 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 18/10/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองคลัง
วันที่
:: 18/10/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 31/10/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 31/10/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 26/2/2559
หัวข้อข่าว ::  ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตำบลสองพี่น้องขอเชิญเข้าร่วมการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2559

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 4/7/2559
หัวข้อข่าว ::  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 14/6/2559
หัวข้อข่าว ::  การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ
ปล่อยโคมลอย โคมควัน และจุดบั้งไฟ มหันตภัย! ที่คุณคาดไม่ถึง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 20/1/2559
หัวข้อข่าว ::  รณรงค์ร่วมใช้น้ำอย่างประหยัด
แนะ 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์กร...สู้วิกฤตภัยแล้ง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 8/12/2558
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่้น้อง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/12/2558
หัวข้อข่าว ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559-2561 (แก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 3/12/2558
หัวข้อข่าว ::  ขอแสดงความยินดีกับนายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้องที่ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2558
นักข่าว ctv กำลังสัมภาษณ์นายมานะ วิเวโก นายกเทศมนตรีตำบลสองพี่น้อง พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2558

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: กองการศึกษา
วันที่
:: 23/11/2558
หัวข้อข่าว ::  รับสมัครนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
1.เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อก

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 17/8/2558
หัวข้อข่าว ::  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่าย :: สำนักงานปลัด
วันที่
:: 1/1/2559
หัวข้อข่าว ::  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูองอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
เทศบาลตำบลสองพี่น้องได้มีการกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทุกวันพุธและพฤหัสแรกของเดือน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ทั้งหมด 156 แถว : 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ] Next>>