แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่ก่อนเขตพื้นที่ตำบลสองพี่น้องมีสภาพเป็นป่าต่อมามีตระกูลสองตระกูล

เข้ามาตั้งหลักปักฐานทำกินในเขตพื้นที่นี้...

 

จนกระทั่งมาถึงสมัยรัชการที่ 5 ได้ออกกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ราชการ

ได้ออกหาข้อมูลเพื่อที่จะตั้งเป็นตำบลขึ้น ทั้งสองตระกูลจึงตกลงให้ตั้งชื่อเป็น

ตำบลสองพี่น้อง มาจนถึงปัจจุบันนี้