แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลภาพกิจกรรม

วันที่ :: 12/6/2562
หัวข้อกิจกรรม ::  การประชุม คกก.พัฒนาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รายละกิจกรรม ::
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดทำแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ
ไฟล์ภาพ ::