แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลกิจกรรมสภา

วันที่ :: 20/1/2559
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รายละเอียด:
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ,๒๐ ,๒๑ ,๒๒ ,๒๓ และ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ? 2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อประชุมพิจารณาปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สมาชิก สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องท่านใด มีความประสงค์จะยื่นญัตติ ให้นำเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาบรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9


(นายต๋อน ล้วนเจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง