แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลกิจกรรมสภา

วันที่ :: 23/2/2559
หัวข้อ ::  ประกาศสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รายละเอียด:
ด้วยจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรคสี่ สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องได้มีมติรับรองดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


(นายต๋อน ล้วนเจริญ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง