แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลกิจกรรมสภา

วันที่ :: 23/2/2559
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่น้อง
รายละเอียด:
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) , ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ในการประชุมสมัยแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๔ สมัย พร้อมกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ในสมัยที่ ๒ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ของเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ในสมัยที่ ๓ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ในสมัยที่ ๔ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ให้ถือว่าวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙(นายต๋อน ล้วนเจริญ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง