แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลกิจกรรมสภา

วันที่ :: 23/2/2560
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รายละเอียด:
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) , ๒๐ และข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง ในการประชุมสมัยแรก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕60 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕60 ออกเป็น ๔ สมัย พร้อมกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๐ ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๐ ของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ? ๓๐ ของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
๔. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕61
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60(นายต๋อน ล้วนเจริญ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง