แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี

โครงสร้างองค์กร
เกี่ยวกับเทศบาล

ส่วนราชการใน เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

link หน่วยงานต่างๆ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

   
ข้อมูลกิจกรรมสภา

วันที่ :: 24/6/2562
หัวข้อ ::  ประกาศเทศบาลตำบลสองพี่่น้อง
รายละเอียด:
ด้วยจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 วรรคสี่ สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุม ที่สภาเทศบาลตำบลสองพี่น้องได้มีมติรับรองดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นายต่อน ล้วนเจริญ
(นายต๋อน ล้วนเจริญ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสองพี่น้อง