แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่สำนักงาน เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จันทบุรี


เข้าสู่ระบบ
  ชื่อผู้ใช้งาน :
  รหัสผ่าน :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบลสองพี่น้อง

“ พัฒนาเศรษฐกิจ  ใกล้ชิดประชาชน  ส่งเสริมรายได้  สะดวกสบายการสัญจร

สนับสนุนการศึกษา  บำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  รับฟังความเห็นประชาชน ”

พันธกิจหลัก

    1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ

    2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

    3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    4.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

    5.  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

    6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

    7.  ส่งเสริมและพัฒนาบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    8.  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา